Συνεταιρισμός

Η λειτουργία του ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην» διέπεται από τις αρχές του Νόμου 2716/99, του πρώτου νόμου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, ο οποίος θεσπίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης. Η υπαγωγή στο συγκεκριμένο νόμο καθορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας. Έτσι, ο ΚοιΣΠΕ «Ευ ζην»:

  • Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε παραγωγική, επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα και ταυτόχρονα λειτουργεί ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας
  • Είναι υποχρεωμένος να προσλαμβάνει άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες σε ποσοστό 50% των εργαζομένων του.
  • Διατηρεί μέλη με την παρακάτω ποσόστωση:
    • Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 35%
    • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45%
    • Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20%

 Ο ΚοιΣΠΕ "Ευ Ζην" είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε)