Η Φιλοσοφία μας βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, η οποία δεν προσβλέπει στο κέρδος, αλλά στην επανένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας, στις καθ’ όλα νόμιμες εργασιακές σχέσεις και στη δημοκρατική διακυβέρνηση.

Η λειτουργία του ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην» διέπεται από τις αρχές του Νόμου 2716/99, του πρώτου νόμου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, ο οποίος θεσπίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης. Η υπαγωγή στο συγκεκριμένο νόμο καθορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας. Έτσι, ο ΚοιΣΠΕ «Ευ ζην»:

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Ευ Ζην» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 και ξεκίνησε πιλοτικά την εμπορική του δραστηριότητα το 2005.

Το ανώτερο διοικητικό όργανο του ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην» είναι η ετήσια γενική συνέλευση των μελών – εταίρων.

Η Κοινωνική Λέσχη «Ευ ζην» είναι η καρδιά και ο πρώτος πυρήνας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Ευ Ζην». Πρόκειται για έναν εναλλακτικό πολυχώρο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, μέλη του οποίου είναι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, εθελοντές και ευαισθητοποιημένοι πολίτες.