Η Φιλοσοφία μας βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, η οποία δεν προσβλέπει στο κέρδος, αλλά στην επανένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας, στις καθ’ όλα νόμιμες εργασιακές σχέσεις και στη δημοκρατική διακυβέρνηση.

Η λειτουργία του ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην» διέπεται από τις αρχές του Νόμου 2716/99, του πρώτου νόμου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, ο οποίος θεσπίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης. Η υπαγωγή στο συγκεκριμένο νόμο καθορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας. Έτσι, ο ΚοιΣΠΕ «Ευ ζην»:

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Ευ Ζην» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 και ξεκίνησε πιλοτικά την εμπορική του δραστηριότητα το 2005.

Το ανώτερο διοικητικό όργανο του ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην» είναι η ετήσια γενική συνέλευση των μελών – εταίρων.

 


https://www.bwiseproject.eu/


To B-WISE (Σχέδιο για την Τομεακή Συνεργασία ανάπτυξης Δεξιοτήτων στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης στην Εργασία) είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες, κατά κύριο λόγο τις ψηφιακές δεξιότητες, στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία (WISEs).

Τί είναι οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης στην Εργασία (WISEs); Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης στην Εργασία, ή αλλιώς WISEs, είναι επιχειρήσεις των οποίων ο κύριος στόχος είναι η κοινωνική και επαγγελματική συμπερίληψη των εργαζομένων με ανάγκες υποστήριξης. Βρίσκονται στον πυρήνα του οικονομικού συστήματος και έχουν μια ισχυρή παιδαγωγική διάσταση. Οι εργαζόμενοι με ανάγκες υποστήριξης μπορεί να είναι μακροχρόνια άνεργοι, άνθρωποι με αναπηρία, ηλικιωμένοι άνθρωποι, μετανάστες, νέοι που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), και άλλες ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας.

Το έργο B-WISE στοχεύει στις ανάγκες για δεξιότητες των εργαζομένων που χρειάζονται υποστήριξη, τους υποστηρικτές τους (όπως εργασιακοί σύμβουλοι-job coaches, εκπαιδευτές) και τους διευθυντές τους. Επίσης, το πρόγραμμα προωθεί την ελκυστικότητα του κλάδου των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία, ώστε να αποτελεί επιλογή σταδιοδρομίας, και αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην υποστήριξη εργαζομένων ―οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας― στην τοποθέτηση εργασίας.

Το πρόγραμμα B-WISE θα:

 • Αναγνωρίσει τις ανάγκες σε δεξιότητες ―κατά κύριο λόγο τις ψηφιακές δεξιότητες― που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία (WISEs),
 • Καταγράψει τις δεξιότητες που θα χρειαστεί ο τομέας στο μέλλον,
 • Αναπτύξει ένα αξιόπιστο και βιώσιμο σχέδιο για την αντιστοίχιση της ζήτησης (εργαζόμενοι/εργοδότες) και της προσφοράς (πάροχοι ΕΕΚ) αναγνωρισμένων αναγκών σε δεξιότητες,
 • Επικαιροποιήσει τα διακρατικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της αγοράς,
 • Υποστηρίξει την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ευνοώντας την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινότητας που υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα,
 • Ενισχύσει την ελκυστικότητα του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία, ώστε αυτός να αποτελεί επιλογή σταδιοδρομίας.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων και την προετοιμασία των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων, το έργο υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

 1. Σύνταξη αναφοράς που θα περιλαμβάνει μία επισκόπηση του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία σε όλη την Ευρώπη και θα προσδιορίζει τις ανάγκες για δεξιότητες στον συγκεκριμένο τομέα.
 2. Σχεδιασμό τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό να καλυφθούν οι ελλείψεις σε δεξιότητες των εργαζομένων κατά την εργασιακή τους συμπερίληψη, των υποστηρικτών τους και των διευθυντών τους.
 3. Εφαρμογή των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δοκιμή αυτών σε 13 χώρες, επικυρώνοντάς τα από αρχές πιστοποίησης.
 4. Ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για να συνεχιστεί η αντιμετώπιση των ελλείψεων σε δεξιότητες στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία, ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος.
 5. Αύξηση της ευαισθητοποίησης αφενός για να προωθηθεί ο τομέας των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία και να αποτελεί επιλογή σταδιοδρομίας και, αφετέρου, για να αναδειχθεί η σημασία χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην υποστήριξη εργαζομένων ―οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας― στην τοποθέτηση εργασίας.

Η κοινοπραξία αποτελείται από 2 ευρωπαϊκά δίκτυα, τον οργανισμό EASPD και ENSIE, 16 εκπροσώπους του τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία (WISEs), 13 οργανισμούς παροχής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και ένα 1 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας. Οι εταίροι του έργου προέρχονται από 13 ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και Ισπανία. Οι εταίροι υποστηρίζονται από μία συμβουλευτική επιτροπή που περιλαμβάνει 7 οργανώσεις-ομπρέλα, 1 διεθνή οργανισμό και 8 εκπροσώπους εθνικών και περιφερειακών αρχών.

https://www.bwiseproject.eu

Η Κοινωνική Λέσχη «Ευ ζην» είναι η καρδιά και ο πρώτος πυρήνας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Ευ Ζην». Πρόκειται για έναν εναλλακτικό πολυχώρο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, μέλη του οποίου είναι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, εθελοντές και ευαισθητοποιημένοι πολίτες.