Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων για τη θέση Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης (105)

Σήμερα, 4 Απριλίου 2024 αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων της επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση της θέσης απασχόλησης Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης (105) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 με τίτλο «Δημιουργία και διετής πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον Κοι.Σ.Π.Ε. 9ου ΤΟΨΥ “Ευ Ζην”».

Μπορείτε να δείτε τους πίνακες στο συνημμένο που ακολουθεί.