Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την Πλήρωση Θέσης Απασχόλησης Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «ΕΥ ΖΗΝ», με έδρα την Αθήνα, πρόκειται να πραγματοποιήσει το έργο με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μέσω λειτουργίας Εξιδεικευμένων Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από ΠΟΚοιΣΠΕ και ΚοιΣΠΕ».

Το Υποέργο 3 του παρόντος έργου προβλέπει τη «Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον ΚοιΣΠΕ 9ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ " ΕΥ ΖΗΝ"» στην οδό Δωδεκανήσου 14 στο Αιγάλεω.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «ΕΥ ΖΗΝ», πρόκειται να προβεί σε  πλήρωση θέσης απασχόλησης Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Η αίτηση συμμετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται για Πρωτόκολλο στον ΚοιΣΠΕ EY ZHN ηλεκτρονικά στο  mail: koispeevzin@yahoo.gr εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, από 29/03/2024 έως και 03/04/2024 και ώρα 15:00.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 5988697.