Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων

Σήμερα, 4 Μαρτίου 2024 αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες υποψηφιών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 με τίτλο «Δημιουργία και διετής πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον Κοι.Σ.Π.Ε. 9ου ΤΟΨΥ “Ευ Ζην”».

Μπορείτε να δείτε τους πίνακες στο συνημμένο που ακολουθεί.